Faixas de xestión da biomasa arredor dos núcleos rurais


Segundo o Plan Municipal de Prevención e Defensa Contra os Incendios

Forestais do concello de Taboadela compre definir con claridade as

franxas de protección arredor dos núcleos rurais. Ditas franxas

deberás manterse libres de maleza e especias arboreas consideradas de

alto risco (piñeiros, eucaliptos, etc).

Nos seguintes planos amósanse a delimitación de ditas franxas de

protección.

E na seguinte lista poden consultarse a referencias catastrais das

fincas afectadas.

Para mais infomación pasar polo concello ou chamar ao 988 439315