Aviso Legal y Protección de Datos

AVISO LEGAL – CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO PORTAL DE INTERNET.

Aviso Legal e Condicións de Uso que regulan o acceso, navegación e uso do Portal de Internet do Concello de Tabodaela (en diante, “o Concello”) situado na URL concellodetaboadela.com (en diante, o “Portal Web”).

Este Portal Web cumpre co disposto no artigo 39 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

Artigo 39. Portal de Internet.

Enténdese por portal de internet o punto de acceso electrónico cuxa titularidade corresponde a unha Administración Pública, organismo público ou ente de Dereito Público que permita o acceso por internet á información publicada e, se é o caso, á sede electrónica correspondente.

Entenderase como usuario toda persoa que acceda, navegue, utilice ou participe nos servizos e actividades que se realizan no Portal Web.

O acceso, navegación e uso deste Portal Web implica por parte do Usuario a aceptación expresa, inequívoca e sen reservas de todos os termos das presentes Condicións Xerais de uso do Portal Web.

DATOS DO PROPIETARIO DO PORTAL WEB

A titularidade do Portal Web concellodetaboadela.com pertence a:

Razón social: Concello de Tabodaela
NIF: P3208000D
Enderezo: Praza Concello 32690, TABOADELA, ORENSE
Teléfono: 988439315
Correo electrónico corporativo: concello.taboadela@eidolocal.es
OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN

As presentes Condicións regulan o acceso aos contidos e servizos que ofrece o Concello a través do Portal Web, así como o seu uso polos usuarios.

O Concello resérvase o dereito a modificar a configuración, presentación e contido do Portal Web, así como as condicións requiridas para o seu acceso e/ou uso.

ACCESO

O acceso aos contidos e a utilización dos servizos prestados por concellodetaboadela.com é gratuíto, estando suxeito ás Condicións Xerais de uso dos contidos do Portal Web recollidas neste Aviso Legal.

O acceso e navegación polo Portal Web non require rexistro, aínda que determinados servizos presentes ou futuros incluídos nel poidan requirilo.

No caso de acceder á Sede Electrónica para realizar unha transacción a través dela, requirirase a súa identificación e (se é o caso) sinatura electrónica.

DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Este Portal Web réxese polas leis españolas e pola lexislación nacional e internacional en materia de propiedade intelectual e industrial.

En ningún caso se entenderá que o acceso e navegación do Usuario a través do Portal Web ou a utilización dos servizos ofrecidos a través do Portal Web, implica a renuncia, transmisión, licenza ou cesión total ou parcial dos devanditos dereitos por parte do Concello. .

As referencias a nomes e marcas comerciais ou rexistradas, logotipos ou outros signos distintivos, sexan propiedade do Concello ou de Empresas ou Organismos alleos, levan implícita a prohibición do seu uso sen o consentimento do Concello ou dos seus lexítimos propietarios. Quedan reservados todos os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial sobre os contidos e/ou servizos incluídos no Portal Web.

USO DO PORTAL WEB

O Usuario comprométese a utilizar o Portal Web de conformidade coa Lei e coas presentes Condicións Xerais.

Así mesmo, o Usuario comprométese a absterse de utilizar o Portal Web con fins ilícitos, ilícitos ou contrarios ao disposto nestas Condicións Xerais ou fins.

Mediante a utilización dos servizos, o Usuario manifesta a súa conformidade coas presentes Condicións Xerais, comprometéndose a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros a través dos servizos prestados por concellodetaboadela.com ningún tipo de material que contraveña de calquera xeito a lexislación vixente. En particular, e a título meramente indicativo e non exhaustivo, o Usuario comprométese a non recoller datos con fins publicitarios, a non enviar ningún tipo de publicidade en liña ou cadeas de mensaxes e a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros a través dos servizos prestados polo concellodetaboadela. .com calquera tipo de contido que, entre outros:

Incumpren a normativa sobre protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.
Incorrer en actividades ilícitas ou ilegais que, de calquera xeito, atenten contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidos constitucionalmente e no resto do ordenamento xurídico.
Inducir, incitar ou promover accións delituosas, denigratorias, difamatorias, violentas ou discriminatorias.
Incorporar mensaxes criminais, violentas ou degradantes.
Son contrarios ao dereito á honra, á intimidade persoal e familiar ou á imaxe das persoas.
Incumprir a normativa sobre segredo das comunicacións.

Provocar polos seus c

características (como formato, extensión, etc.) dificultades no normal funcionamento do Portal Web.
COMUNICACIÓNS.

O Usuario recoñece asumir a responsabilidade e manterá inofensivo ao Concello por calquera comunicación que lle facilite persoalmente ou no seu nome, asumindo a dita responsabilidade sen restrición algunha sobre a exactitude, legalidade, orixinalidade e titularidade da mesma.

RESPONSABILIDADES E GARANTÍAS.

Debido ás características dun Portal Web e ás dependencias tecnolóxicas (internas e externas) que o condicionan, o Concello non pode garantir nin facerse responsable de:

A continuidade dos contidos do Portal Web.
A inexistencia de erros nos devanditos contidos ou produtos.
A invulnerabilidade do Portal Web e/ou a inexpugnabilidade das medidas de seguridade adoptadas nel.
A ausencia de virus e/ou outros compoñentes lesivos no Portal Web ou no servidor que o subministra.
Os danos ou perdas causados, a si mesmo ou a un terceiro, por calquera persoa que incumpra as condicións, normas e instrucións que o Concello estableza no Portal Web ou pola vulneración dos sistemas de seguridade do Portal Web.
O Concello declara que adopta, mantén e evoluciona as medidas oportunas, dentro das súas posibilidades e do estado da tecnoloxía, para manter a dispoñibilidade do Portal Web, protexer a integridade dos seus contidos e evitar a existencia e transmisión de virus e outros lesivos. aos Usuarios, todo iso no marco da lexislación vixente en cada momento, principalmente o Esquema Nacional de Seguridade, a Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal e de Garantía dos Dereitos Dixitais e os seus desenvolvementos.

Se o Usuario tivese coñecemento da existencia de contidos ilícitos, ilegales, contrarios á lei ou que puidesen supoñer unha vulneración dos dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial, deberá comunicalo inmediatamente ao Concello para que proceda ao adopción das medidas oportunas.

ENLACES A OUTRAS PÁXINAS WEB.

O Portal Web pode conter ligazóns a outras páxinas Web a través de diferentes botóns, ligazóns, banners, etc., que poderían ser xestionados por terceiros. O Concello non ten facultades nin medios para coñecer, controlar ou aprobar toda a información, contidos, produtos ou servizos prestados por outros sitios web aos que se poidan establecer enlaces desde o seu Portal Web.

En consecuencia, o Concello non asumirá ningún tipo de responsabilidade por ningún aspecto relacionado coas páxinas Web ás que se puidese establecer un enlace desde o Portal Web, concretamente e entre outros, no relativo ao seu funcionamento, acceso, datos, información, ficheiros, calidade. e fiabilidade dos seus produtos e servizos, das súas propias ligazóns e/ou de calquera dos seus contidos, en xeral.

Neste sentido, se os Usuarios tivesen coñecemento efectivo da ilegalidade das actividades realizadas a través destas páxinas Web alleas, deberán comunicalo inmediatamente ao Concello para que proceda á desactivación da ligazón de acceso á mesma.

O establecemento de calquera tipo de ligazón desde o Portal Web a outro sitio web externo non implicará que exista ningún tipo de relación, colaboración ou dependencia entre o Concello e o responsable do sitio web externo.

ENLACES A OUTRAS PÁXINAS WEB AO PORTAL WEB DO CONCELLO.

Se algún Usuario, Entidade ou Sitio Web desexa establecer algún tipo de ligazón ao Portal Web, deberá acatar as seguintes estipulacións:

A ligazón só poderá dirixirse á Páxina Principal ou Inicio do Portal Web, salvo autorización expresa por escrito do Concello.
Na páxina que establece a ligazón non poderá declararse de ningún xeito que o Concello autorizou dita ligazón, salvo que o fixera expresamente e por escrito o Concello.
O Concello non autoriza o establecemento dunha ligazón ao Portal Web desde aquelas páxinas Web que conteñan materiais, informacións ou contidos ilícitos, ilegais, degradantes, obscenos, e en xeral, que contravengan a orde pública e/ou as normas sociais xeralmente aceptadas.
O Concello non ten facultades nin medios para coñecer, controlar ou aprobar toda a información, contidos, produtos ou servizos prestados por outros sitios web que teñan establecidas ligazóns ao Portal Web. Polo tanto, o Concello non asume ningún tipo de responsabilidade por ningún aspecto relacionado coa Web que estableza esa ligazón ao Portal Web.

REDES SOCIAIS.

O Concello está presente na actualidade nas redes sociais onde considera oportuno establecer presenza. O Concello, como administrador das súas propias instancias nas ditas redes, poderá decidir non publicar e/ou eliminar ningún contido publicado nelas.

En todo caso, o Usuario é o único responsable dos contidos que publique e

n as redes sociais do Concello, sendo plenamente aplicables ás redes sociais neste mesmo documento os preceptos especificados no capítulo USO DO PORTAL WEB.

POLÍTICA DE COOKIES.

A Política de Cookies de concellodetaboadela.com vén determinada polo establecido no documento POLÍTICA DE COOKIES.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE.

A Política de Privacidade de concellodetaboadela.com vén determinada polo establecido no documento PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS E SEGURIDADE DA INFORMACIÓN, que cumprirá en todo momento o exixido na lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais.

DURACIÓN E MODIFICACIÓN.

O Concello poderá modificar os termos e condicións aquí estipulados, total ou parcialmente, mediante a publicación de calquera modificación da mesma forma que aparece este Aviso Legal ou mediante calquera tipo de comunicación dirixida aos Usuarios.

A vixencia temporal deste Aviso Legal, polo tanto, non se establece nun período de tempo determinado. Só o contido presente nun momento determinado, salvo indicación expresa de que xa non é válido, constitúe o contido actual deste Aviso Legal.

Independentemente do disposto nas condicións particulares (se as houbese), o Concello poderá rescindir, suspender ou interromper, en calquera momento e sen previo aviso, o acceso aos contidos do Portal Web, sen que o Usuario poida esixir reparación algunha. .

XERAL.

En caso de discrepancia entre o disposto neste Aviso Legal e as condicións particulares de cada servizo concreto (se é o caso), prevalecerá o disposto neste último.

No caso de que algunha disposición ou disposicións deste Aviso Legal fosen consideradas nulas ou inaplicables, total ou parcialmente, por algún Xulgado, Tribunal ou órgano administrativo competente, a dita nulidade ou inaplicación non afectará ás demais disposicións do Aviso Legal. .

O non exercicio ou execución por parte do Concello de calquera dereito ou disposición contida neste Aviso Legal non suporá renuncia a este, salvo recoñecemento e acordo por escrito desta.

LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN.

As relacións que se establezan entre o Concello e o Usuario rexeranse polo disposto na normativa española vixente.

O Concello e o Usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, someterán as controversias e/ou litixios ao coñecemento dos Xulgados e Tribunais da cidade de Ourense.

Search