Centro de día e fogar residencial

En funcionamento dende 2007.
Os Centros de día defínense como centros xerontolóxicos socio-terapéuticos e de apoio ás familias que durante o día prestan atención terapéutica integral e plural ás persoas maiores con dependencia ou en grave risco de padecela, promovendo a súa autonomía persoal, a actividade relacional e a permanencia no contorno habitual.

Nº de plazas del Centro de día:  20

Os fogares residenciais son equipamentos que proporcionan, con carácter permanente, unha atención integral nun ambiente personalizado ás persoas maiores que no momento do seu ingreso presentan unha situación de dependencia leve ou moderada.

Nº de plazas del Hogar residencia:  22

Search