Servizos sociais

Os servizos sociais comunitarios son o sistema de protección social máis próximo ó cidadán, especialmente dos que están (ou corren o risco de estar) en situación de carencia ou marxinación. Dende os Servizos Sociais Comunitarios do Concello de Taboadela, preténdese o achegamento dos servizos sociais a toda a poboación, a atención directa e o seguimento continuado das actuacións e programas que se realicen.

Pódese poner en contacto para solicitar información ou pedir cita coa traballadora social, no teléfono 988 43 93 13, de luns a venres de 10:00 a 14:00, horario de atención ó público.

Servizos

1.- Programa de valoración, orientación e información
En materia social ás persoas, grupos ou a comunidade en xeral, que se desenvolverá en todas as entidades locais titulares de servizos sociais comunitarios de Galicia.

 

2.- Servizo de axuda no fogar (SAF)
Ten por obxecto prestar un conxunto de atencións ás persoas ou familias no seu domicilio, desde unha perspectiva integral e normalizadora, para facilitar o seu desenvolvemento persoal e a permanencia no seu medio habitual, especialmente naquelas situacións en que teñan limitada a s

úa autonomía ou noutras situación de risco social para as cales resulte un recurso idóneo.

O Concello de Taboadela inclúe e garante a prestación do Servizo de Axuda no Fogar para persoas valo

radas como dependentes no seu Plan Individual de Atención e a prestación do Servizo de Axuda no Fogar Básico ou de libre concorrencia para outras situacións.

O equipo de traballo do programa de Axuda no Fogar está integrado po 10 auxiliares de axuda no fogar coordinadas pola traballadora social do concello.

 

3.- Programa básico de inserción social

Procura valorar, dar resposta ou derivar ao recurso idóneo as persoas en situación ou risco de exclusión social, aplicando tanto proxectos de intervención social personalizados ou de grupo como prestacións económicas específicas.

Discapacidade

 • Pensión non contributiva de invalidez (PNC)
 • Recoñecemento do grao de discapacidade
 • Termalismo social IMSERSO
 • Tarxeta de estacionamento para persoas con discapacidade


Dependencia e Maiores

 • Valoración e recoñecemento da situación de dependencia
 • Servizo de axuda no fogar
 • Teleasistencia
 • Pensión non contributiva de xubilación (PNC)
 • Programa de respiro familiar
 • Servizo de atención diurna para persoas en situación de dependencia
 • Servizo de atención residencial para persoas en situación de dependencia
 • Programa de Turismo Social do IMSERSO
 • Abono social de telefónica


Inclusión

 • Renda de inclusión social de Galicia (RISGA)
 • Axudas de inclusión social (AIS)


Muller, infancia e familia

 • Título de familia numerosa
 • Programa de alimentos de cruz vermella
 • Tarxeta Benvida
 • Prestación económica de pagamento único por fillos e fillas menores de 3 anos

 

O I Plan de Igualdade de Oportunidades 2007-2011

O I Plan Municipal de Igualdade entre homes e mulleres do Concello de Taboadela 2007-2011, abarca seis áreas de actuación, sobre as cales se incidirá nos vindeiros anos realizando todo tipo de accións e actividades para tódolos veciños e veciñas:

 • Área educativa
 • Área formativa e laboral
 • Área de cultura, deporte e xuventude
 • Área de asociacionismo e participación ciudadá
 • Área de servizos sociais e saúde
 • Área de urbanismo, obras e medio ambiente


Con este conxunto de medidas, o que se pretende é que se impliquen tódalas áreas e concellerías do concello, desenvolvendo o principio de transversalidade que asegure que a calquera acción se sume a defensa e garantía da igualdade de trato.

1.- Programa de valoración, orientación e información
En materia social ás persoas, grupos ou a comunidade en xeral, que se desenvolverá en todas as entidades locais titulares de servizos sociais comunitarios de Galicia.

2.- Servizo de axuda no fogar (SAF)
Ten por obxecto prestar un conxunto de atencións ás persoas ou familias no seu domicilio, desde unha perspectiva integral e normalizadora, para facilitar o seu desenvolvemento persoal e a permanencia no seu medio habitual, especialmente naquelas situacións en que teñan limitada a s

úa autonomía ou noutras situación de risco social para as cales resulte un recurso idóneo.

O Concello de Taboadela inclúe e garante a prestación do Servizo de Axuda no Fogar para persoas valo

radas como dependentes no seu Plan Individual de Atención e a prestación do Servizo de Axuda no Fogar Básico ou de libre concorrencia para outras situacións.

O equipo de traballo do programa de Axuda no Fogar está integrado po 10 auxiliares de axuda no fogar coordinadas pola traballadora social do concello.

3.- Programa básico de inserción social

Procura valorar, dar resposta ou derivar ao recurso idóneo as persoas en situación ou risco de exclusión social, aplicando tanto proxectos de intervención social personalizados ou de grupo como prestacións económicas específicas.

Discapacidade

 • Pensión non contributiva de invalidez (PNC)
 • Recoñecemento do grao de discapacidade
 • Termalismo social IMSERSO
 • Tarxeta de estacionamento para persoas con discapacidade


Dependencia e Maiores

 • Valoración e recoñecemento da situación de dependencia
 • Servizo de axuda no fogar
 • Teleasistencia
 • Pensión non contributiva de xubilación (PNC)
 • Programa de respiro familiar
 • Servizo de atención diurna para persoas en situación de dependencia
 • Servizo de atención residencial para persoas en situación de dependencia
 • Programa de Turismo Social do IMSERSO
 • Abono social de telefónica


Inclusión

 • Renda de inclusión social de Galicia (RISGA)
 • Axudas de inclusión social (AIS)


Muller, infancia e familia

 • Título de familia numerosa
 • Programa de alimentos de cruz vermella
 • Tarxeta Benvida
 • Prestación económica de pagamento único por fillos e fillas menores de 3 anos

 

O I Plan de Igualdade de Oportunidades 2007-2011

O I Plan Municipal de Igualdade entre homes e mulleres do Concello de Taboadela 2007-2011, abarca seis áreas de actuación, sobre as cales se incidirá nos vindeiros anos realizando todo tipo de accións e actividades para tódolos veciños e veciñas:

 • Área educativa
 • Área formativa e laboral
 • Área de cultura, deporte e xuventude
 • Área de asociacionismo e participación ciudadá
 • Área de servizos sociais e saúde
 • Área de urbanismo, obras e medio ambiente


Con este conxunto de medidas, o que se pretende é que se impliquen tódalas áreas e concellerías do concello, desenvolvendo o principio de transversalidade que asegure que a calquera acción se sume a defensa e garantía da igualdade de trato.

Search