Concesión dunha subvención ao Concello de Taboadela para “ Embelecemento do núcleo rural de Abeledo”

Procedemento: Subvencións a concellos de ata 10.000 habitantes para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2021

Asunto: Resolución definitiva de concesión de subvención.

  1. Por resolución da directora de Turismo de Galicia do 13 de setembro de 2021, (DOG, núm.180 do 17/09/2021), establecéronse as bases reguladoras para a concesión, enréxime de concorrencia non competitiva, das subvencións a concellos de ata 10.000habitantes para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas e se anuncia a súaconvocatoria para o an o 2021 (código de procedemento TU503D).
  2. No expediente consta que a entidade beneficiaria pr esentou en prazo a correspondente solicitude de subvención e que conta coa documentación esixida nasbases reguladoras da convocatoria. CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS E LEGAIS 1. De conformidade co disposto no artigo 10 das bases reguladoras, a Xerencia da Axencia Turismo de Galicia é o órgano competente pa ra a instrución do rocedemento ecorrespóndelle ditar esta resolución á persoa titular da Dirección da Axencia Turismo deGalicia. 2. As subvencións reguladas nestas bases serán compati bles coa percepción doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para o me smo obxecto e finalidade procedentes de calquera administración ou entes púb licos ou privados, estatais ou deorganismos internacionais, pero o seu importe en ningún caso poderá ser de tal contíaque, illadamente ou en concrrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ourecursos doutras administracións pública s ou doutros entes públicos ou privados,nacionais ou internacionais, supere o custo da actuación subvencionada. RESOLVO: Conceder ao Concello de Taboadela con unha subvenci ón para o proxecto solicitado de acordo coas seguintes condicións: Denominación proxecto: Embelecemento do núcleo rural de Abeledo Subvención concedida: 30.000,00 €
Search