subvencion concedida concello taboadela

Subvención concedida ao Concello de Taboadela

Resolución de data 16 de xuño de 2023 da Axencia Galego de Desenvolvemento
Rural da Consellería do Medio Rural de concesión da axuda de subvención para
proxectos de creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais en
aldeas modelo e ámbitos territoriais vinculados aos instrumentos de
recuperación da terra agraria, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural no marco do Programa de desenvolvemento rural
(PDR) de Galicia 2014‐2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2023 (
código de procedemento MR711D), para o proxecto denominado:
“PAVIMENTACION DE VÍAS PÚBLICAS E EXECUCIÓN DE NOVA REDE DE
SANEAMENTO E DEPURACIÓN NA ALDEA MODELO DE O COVELO.”, con un
orzamento total de licitación 115.514,09 euros e un total para a administración
de 123.279,75 euros. A axuda ascende a cantidade de 97.932,65 €

Search